Ochrana osobních údajů e-shopu www.zbojan.cz

Obchodní společnosti HOMBRES Distillery s.r.o. (IČ: 02666596).
Se sídlem Petra Bezruče 31, Hostouň. Zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37 927 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo

1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Liborem Zbojanem tedy správcem osobních údajů.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese shop@hombresgin.com

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.hombresgin.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
· měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
· základní funkčnosti webových stránek
· Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
· Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21. Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
· Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
· Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
· Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
o Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
· zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
· vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
· na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
· požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
· na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
· podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.